ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

28 Νοεμβρίου, 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                 Αντίπαρος:27/11/2023

         ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ:3630

Τ.Κ 84007

                                                                                                    ΠΡΟΣ:

                                                                                           Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 01/12/2023 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1ο: « Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών –  καθορισμός όρων ανοικτής ηλεκτρονικής 

                    διαγωνιστικής διαδικασίας άνω των ορίων –ορισμός επιτροπών για την 

                    προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση φορητής μονάδας 

                    αφαλάτωσης θαλασσινού νερού για τον οικισμό Αγ. Γεωργίου του Δήμου 

                    Αντιπάρου», συνολικού προϋπ/σμού  403.000,00€, συμπ/νου του ΦΠΑ.»

ΘΕΜΑ 2Ο : Τροποποίηση  Κανονισμού Παραχώρησης Χρήσης Κοινόχρηστων   Χώρων Δήμου 

                    Αντιπάρου.»

ΘΕΜΑ 3Ο  : «Καθορισμός ανταποδοτικών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 

                    2024»

ΘΕΜΑ 4Ο : «Καθορισμός ανταποδοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος  2024 »

ΘΕΜΑ 5Ο : «Καθορισμός τέλους ΑΚΑΘΑΡΊΣΤΩΝ  για το οικονομικό έτος 2024»

ΘΕΜΑ 6Ο: «Καθορισμός τέλους Ελικοδρομίου  για το οικονομικό έτος 2024»

ΘΕΜΑ 7Ο : «Καθορισμός τέλους Παρεπιδημούντων  για το οικονομικό έτος 2024»

ΘΕΜΑ 8Ο : «Καθορισμός τέλους Ακίνητης Περιουσίας ΤΑΠ  για το οικονομικό έτος 2024»

ΘΕΜΑ 9Ο : «Ανακαθορισμός ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων του Δήμου για το 

                   οικονομικό έτος 2024.»

ΘΕΜΑ 10Ο : «Καθορισμός τέλους Τέλους Κοιμητηρίου για το οικονομικό έτος 2024.» 

ΘΕΜΑ 11Ο : «Καθορισμός τέλους για τη χρήση των Κοινοχρήστων Χώρων για το οικονομικό έτος 

                    2024

ΘΕΜΑ 12Ο : «Αποδοχή ποσού για την «Κάλυψη Λειτουργικών δαπανών των Σχολείων του Δήμου 

                       Αντιπάρου » αφορά Α,Β,Γ,Δ κατανομή από τους ΚΑΠ.

                                                                  Ο Πρόεδρος

Φαρούπος Αναστάσιος