ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

28 Αυγούστου, 2020

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 31/08/2020 , ημέρα  Δευτέρα και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1ΟΜείωση τελών κοινόχρηστων χώρων σε επιχειρήσεις κατά την εφαρμογή της λήψης μέτρων για τη λειτουργία τους με ταυτόχρονη αποφυγή  της διάδοσης του κορονοιού”

ΘΕΜΑ 2ΟΛήψη απόφασης για έγκριση εξειδίκευσης δαπάνης  παροχής υπηρεσιών  για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων  αυτοκινήτων του Δήμου Αντιπάρου σύμφωνα με το άρθρο  117 ν4674/20  και  εφαρμογή διατάξεων άρθρου  209 ν3463/2006

ΘΕΜΑ 3Ο : «Σύνταξη 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020»

ΘΕΜΑ 4Ο : «Διαγραφή χρεών ύδρευσης»

ΘΕΜΑ 5Ο : « Έγκριση επιχορήγησης κατόπιν αιτήματος Ναυτικού Ομίλου ΜΕΑΣ ΩΛΙΑΡΟΣ»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Φαρούπος Αναστάσιος