Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, τη Δευτέρα 23/12/2013 και ώρα 13:00,στο Δημοτικό Κατάστημα .

21 Δεκεμβρίου, 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                                                                                                  Ημερ. 19/12/2013
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                                            Αρ.Πρωτ:4612


  
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, τη Δευτέρα 23/12/2013  και ώρα 13:00,στο Δημοτικό Κατάστημα ,για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
1. Έγκριση Δαπάνης,  ψήφιση διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης του έργου για τον καθαρισμό ρεμάτων & αντιπλημμυρικών  έργων με μηχανικά μέσα Δήμου Αντιπάρου.
2. Έγκριση Δαπάνης ,  ψήφιση διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης του έργου για  τη συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Λιμένος Αντιπάρου.
3. Έγκριση Δαπάνης, ψήφιση διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης για την ανανέωση σύμβασης DHMOSNET.
4. Έγκριση Δαπάνης, ψήφιση διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης για τη λειτουργική & τεχνική υποστήριξη ψηφιακής μηχανής γραμματοσήμανσης.
5. Έγκριση Δαπάνης,  ψήφιση διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης για την προμήθεια βυθιζόμενης αντλίας γεώτρησης  Αγ. Γεωργίου.
6. Έγκριση Δαπάνης,  ψήφιση διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης για την υπηρεσία Ηλεκτρολογική συντήρηση γεώτρησης Αγ. Γεωργίου .
7. Τροποποίηση της Απόφασης Οικονομικής 33/24-05-2013
8. Σύναψη Σύμβασης Δ. Αντιπάρου και της εταιρείας «Ε. ΠΑΤΕΛΗ – Μ. ΣΠΑΝΟΥ Ο.Ε.» για τα Οχήματα Τέλους  Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)
9. Έγκριση δαπανών και ψήφιση Διάθεσης πιστώσεων Προϋπολογισμού 2013.

                                                  Ο Δήμαρχος Αντιπάρου


                                                  ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ