Σας προσκαλούμε στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Παρασκευή 08/02/2013 και ώρα 13:00,στο Δημοτικό Κατάστημα .

7 Φεβρουαρίου, 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                                                                        Ημερ. 07/02/2013
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                         Αρ.Πρωτ:314

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 

σας προσκαλούμε στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Παρασκευή 08/02/2013  και ώρα 13:00,στο Δημοτικό Κατάστημα ,για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. Αποδοχή Δωρεάς Οχήματος Δήμου Αθηναίων βάση της υπ’αριθμό 30 με αρ.πρωτ.21358/31.01.13 απόφαση Δήμου Αθηναίων.

2. Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού με θέμα:»Προμήθεια Μονάδων Παραγωγής και Διάθεσης Πόσιμου Νερού»

                                                  Ο Δήμαρχος Αντιπάρου

ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ