Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)» 

30 Νοεμβρίου, 2023

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 04/12/2023 , ημέρα Δευτέρακαι ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1ο: «Αποδοχή ποσού που αφορά  Καταβολή Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης στους υπαλλήλους Δήμων της Χώρας οι οποίοι συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 8ης  Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023 »

ΘΕΜΑ 2Ο : «Σύνταξη 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2023.

                                                              Ο Πρόεδρος

Φαρούπος Αναστάσιος