«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

13 Οκτωβρίου, 2023

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που
θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 17/10/2023 , ημέρα ΤΡΊΤΗ και ώρα 14:00 για τη
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με
τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):
ΘΕΜΑ 1 ο : ««Σύνταξη 5 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2023»

Ο Πρόεδρος
Φαρούπος Αναστάσιος