ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

2 Ιουνίου, 2017

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 06/06/2017  , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1ο :   Α)Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Αντιπάρου (Χρήση 2017-2018).
Β) Έγκριση της με αρ. 6/2017 μελέτης με αρ.πρωτ. 1659/25-05-2017, τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού.
ΘΕΜΑ 2Ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την «Παροχή υπηρεσιών ασφαλτόστρωσης για επούλωση λακκουβώντουΔήμουΑντιπάρου».
ΘΕΜΑ 3Ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τα οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων & τρίτων » .
ΘΕΜΑ 4Ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη μεταφορά του ΝΙΣΣΑΝ Ανατρεπόμενο όχημα με αρ. κυκλ. ΚΗΙ 9860 λόγω βλάβης σε συνεργείο στη Πάρο με οδική βοήθεια.
ΘΕΜΑ 5Ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια πινακίδων σήμανσης και υλικών οδικής βοήθειας.
ΘΕΜΑ 6Ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για υπηρεσίες συμβούλων υποστήριξης οικονομικών και τεχνικών θεμάτων ΟΤΑ.
ΘΕΜΑ 7Ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια αντλητικού εξοπλισμού για τις μόνιμες εγκαταστάσεις ύδρευσης
ΘΕΜΑ 8Ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια αυτόνομων φωτοβολταικών ιστών με φωτιστικό LED.

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

               Αναστάσιος Δ. Φαρούπος