ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

19 Σεπτεμβρίου, 2022

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                Αντίπαρος 16/09/2022

         ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ:2667

Τ.Κ 84007

                                                                                                    ΠΡΟΣ:

                                                                                         Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 20/9/2022 , ημέρα Τρίτηκαι ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο : « Έγκριση πρακτικών 2 και 3 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της αριθμ. 

                         1966/04-07-2022 Διακήρυξης για την « Προμήθεια συστημάτων Βυθιζόμενων 

                         κάδων» , του Δήμου Αντιπάρου».

ΘΕΜΑ 2Ο : «Λήψη Απόφασης περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης 

                   μουσικής – μουσικών οργάνων .»
ΘΕΜΑ 3Ο :  «Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό ελάχιστων αποστάσεων των                      θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών στο στάσιμο εμπόριο και ειδικότερων όρων                     και προϋποθέσεων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο σύμφωνα με τις διατάξεις                     του Ν. 4849/5-11-2021 (από το έτος 2022 και εφεξής)».

Ο Πρόεδρος

Φαρούπος Αναστάσιος