ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

19 Σεπτεμβρίου, 2022


Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 20/9/2022 , ημέρα Τρίτηκαι ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο : « Έγκριση πρακτικών 2 και 3 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της αριθμ. 

                         1966/04-07-2022 Διακήρυξης για την « Προμήθεια συστημάτων Βυθιζόμενων 

                         κάδων» , του Δήμου Αντιπάρου».

ΘΕΜΑ 2Ο : «Λήψη Απόφασης περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης 

                   μουσικής – μουσικών οργάνων .»

ΘΕΜΑ 3Ο : «Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό ελάχιστων αποστάσεων των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών στο στάσιμο εμπόριο και ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4849/5-11-2021 (από το έτος 2022 και εφεξής)».
ΘΕΜΑ 4Ο :»Έγκριση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Αντιπάρου»

Ο Πρόεδρος

Φαρούπος Αναστάσιος