ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

16 Σεπτεμβρίου, 2022

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 20/9/2022 , ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο : «Λήψη απόφασης για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων Ισολογισμού και Απολογισμού 2018 του Δήμου Αντιπάρου».

ΘΕΜΑ 2Ο : «Λήψη απόφασης για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων Ισολογισμού και Απολογισμού 2019 του Δήμου Αντιπάρου».

ΘΕΜΑ 3Ο : «Λήψη απόφασης για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων Ισολογισμού και Απολογισμού 2020 του Δήμου Αντιπάρου».

Ο Πρόεδρος

Φαρούπος Αναστάσιος