ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

22 Αυγούστου, 2022

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                Αντίπαρος 22/08/2022

         ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ:2434

Τ.Κ 84007

                                                                                                    ΠΡΟΣ:

                                                                                         Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 26/8/2022 , ημέρα Παρασκευήκαι ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο : Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας για την ” Προμήθεια συστημάτων 

                     βυθιζόμενων κάδων “

ΘΕΜΑ 2Ο : «Ορισμός δικηγόρου για τηνπαροχή υπηρεσιών που αφορά,  τη μεθόδευση της  

                     επιστροφής στο Δήμο Αντιπάρου του ακινήτου που ο Δήμος είχε δωρίσει στον 

αγροτικό συνεταιρισμό Αντιπάρου, με το συμβόλαιο 11720/1985, ο οποίος

                     συνεταιρισμός λύθηκε με απόφαση της γενικής συνέλευσης του, στις 26-4-2017 

                     και εγκρίθηκε η λύση με την απόφαση αριθμ.29/2020 του Ειρηνοδικείου 

                     Πάρου»

ΘΕΜΑ 3Ο :  «Λήψη Απόφασης περί χορήγησης ή μη άδειας χρήσης  κοινόχρηστων

                   χώρων.»

Ο Πρόεδρος

Φαρούπος Αναστάσιος