ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

29 Απριλίου, 2022

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 04/5/2022 , ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο : «Σύνταξη 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022»

ΘΕΜΑ 2ο : «Λήψη Απόφασης περί χορήγησης ή μη άδειας χρήσης  κοινόχρηστων

                   χώρων.»

ΘΕΜΑ 3Ο :  «Λήψη Απόφασης περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης 

                   μουσικής – μουσικών οργάνων»

ΘΕΜΑ 4ο:«Έγκριση 2ΟΥ πρακτικού Δημοπρασίας για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  

                   ΟΔΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ» (ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 21PROC009587539 2021-11-23),  που 

                   αφορά την ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου.».

Ο Πρόεδρος

Φαρούπος Αναστάσιος