ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

18 Απριλίου, 2022

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 20/4/2022 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο : «Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 

                     Εκπαίδευσης έτους  2021»

ΘΕΜΑ 2Ο : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αντιπάρου και υποβολή πρότασης 

                    χρηματοδότησης, στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΧΙΙ (όπως τροποποιήθηκε και 

                    ισχύει), του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», Α.Π.: «Κοινωνικές και 

                    πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή, 

                    επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων 

                    ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την

                   ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις» 

ΘΕΜΑ 3Ο : Λήψη Απόφασης περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης 

                   μουσικής – μουσικών οργάνων.

ΘΕΜΑ 4Ο : Λήψη Απόφασης περί χορήγησης ή μη άδειας χρήσης  κοινόχρηστων

                   χώρων.

ΘΕΜΑ 5ο :Α) Έγκριση των όρων και των προϋποθέσεων έγκρισης,   του επενδυτικού 

                   δανείου από το Τ.Π. και Δανείων, ενταγμένο στο Ειδικό Πρόγραμμα «Αντώνης 

                   Τρίτσης»

                  Β) Εξουσιοδότηση νόμιμου εκπροσώπου για την υπογραφή του δανειστικού 

                  συμβολαίου.

Ο Πρόεδρος

Φαρούπος Αναστάσιος