ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

3 Μαρτίου, 2022

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                Αντίπαρος 03/03/2022

         ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ:635

Τ.Κ 84007

                                                                                                    ΠΡΟΣ:

                                                                                         Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 08/3/2022 , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ1Ο : Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2022 βάσει του Ν. 4412/16

ΘΕΜΑ 2Ο :Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2022 βάσει του Ν.4412/16

ΘΕΜΑ 3Ο : Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2022 βάσει του Ν.4412/2016 

ΘΕΜΑ 4Ο : Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2021 βάσει του Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ 5Ο : Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2022 βάσει του Ν. 4412/2016

ΘΕΜΑ 6Ο : ««Έγκριση προϋπολογισμού Κ.Ε.Δ.Α. Οικονομικού έτους 2022»

ΘΕΜΑ 7Ο : « Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού Δημόσιας 

                     Διοίκησης 2023-2026»

ΘΕΜΑ 8Ο : «Μετακίνηση Δημάρχου»

Ο Πρόεδρος

Φαρούπος Αναστάσιος