ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

24 Ιανουαρίου, 2022

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                Αντίπαρος 21/01/2022

         ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ:252

Τ.Κ 84007

                                                                                                    ΠΡΟΣ:

                                                                                         Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 26/1/2022 , ημέρα  Τετάρτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο : «Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού για το Γ΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2021.» 

ΘΕΜΑ 2Ο : «Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού για το Δ΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2021.» 

ΘΕΜΑ 3Ο : «Έγκριση 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού  του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις οδών Αντιπάρου».

ΘΕΜΑ 4Ο : «Διαγραφή χρεών Ύδρευσης».

Ο Πρόεδρος

Φαρούπος Αναστάσιος