ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

7 Δεκεμβρίου, 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ              Αντίπαρος 03/12/2021

         ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ:4023

Τ.Κ 84007

                                                                                                    ΠΡΟΣ:

                                                                                         Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 08/12/2021 , ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο : «Τροποποίηση της αριθμ. 88/30-11-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης – σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περ. β΄ του Ν. 3852/2010, μετά την αριθμ.πρωτ. 2117/02-12-2021 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2022 και του Ο.Π.Δ.».

Ο Πρόεδρος

Φαρούπος Αναστάσιος