ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

8 Νοεμβρίου, 2021

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 10/11/2021 , ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο : «Σύνταξη 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2021» .

ΘΕΜΑ 2Ο : Έγκριση εγγράφων σύμβασης και διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 110.000,00€.

ΘΕΜΑ 3Ο : « Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης- σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018- από τον Κ.Α. 15-6261.002 του προϋπολογισμού 2021 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων»

ΘΕΜΑ 4Ο : «Αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης της πράξης προς χρηματοδότηση  ύψους 119.040,00 από το Πράσινο  Ταμείο»

ΘΕΜΑ 5Ο :  Επι αιτήματος Μαριανου Παύλου.

Ο Πρόεδρος

Φαρούπος Αναστάσιος