ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

19 Αυγούστου, 2021

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 23/08/2021 , ημέρα Δευτέρακαι ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο :  «Σύνταξη 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2021»

 ΘΕΜΑ 2Ο : «Αποδοχή ποσού για την έκτακτη επιχορήγηση ποσού για την «Κάλυψη 

                       έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση 

                      του κορονοϊού SARS-COV-2.

ΘΕΜΑ 3Ο: Αίτημα παράτασης σύμβασης της εταιρείας ‘’GLASSART A.E.”

ΘΕΜΑ 4Ο: Τροποποίηση της υπ΄αρ.86/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:  

                   «  Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην 1η πρόσκληση του              

                    προγράμματος   New Energy Solutions Optimized for Islands ( NESOI)»

ΘΕΜΑ 5Ο : «Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης ενός απορριμματοφόρου οχήματος 

                       από το Δήμο Πειραιά»

ΘΕΜΑ  6Ο : «Κατανομή εγκεκριμένων ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής ή / 

                       και πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των 

                       σχολικών μονάδων του Δήμου Αντιπάρου.»

ΘΕΜΑ 7Ο : «Αίτημα πολίτη »

Ο Πρόεδρος

Φαρούπος Αναστάσιος