ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

23 Ιουλίου, 2021

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ          

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ              Αντίπαρος  23-07-2021

         ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ:2441

Τ.Κ 84007

                                                                                                    ΠΡΟΣ:

                                                                                         Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 27/07/2021 , ημέρα  Τρίτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο : Λήψη απόφασης για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης  μεταξύτου Δήμου Τρικκαίων και του Δήμου Αντιπάρου, για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις οδών Αντιπάρου »και ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Αντιπάρου με τον αναπληρωτή του, στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της Σύμβασης.

ΘΕΜΑ 2Ο : :  Έγκριση της με αρ. 12/2021 μελέτης , τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού. για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Αντιπάρου (Χρήση 2021-2022).

ΘΕΜΑ 3Ο : Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού για το Α΄ τρίμηνο οικονομικού   

                      έτους 2021.»  

ΘΕΜΑ 4Ο : Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού για το Β΄ τρίμηνο οικονομικού   

                      έτους 2021.»  

ΘΕΜΑ 5Ο :Διαγραφή Χρεών  υδρευσης.

ΘΕΜΑ6ο 1)Έγκριση της ανάθεση της σύμβασης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, λόγω του κατεπείγοντος.

2)Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθεια ς σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 2442/23-07-2021 Τεχνική Περιγραφή

3)Εγκριση του υπ΄αριθμ.2456/23-07-2021 πρακτικό της Επιτροπής Προμηθειών η οποία έκανε την Διαπραγμάτευση

Ο Πρόεδρος

Φαρούπος Αναστάσιος