ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

4 Ιουνίου, 2021

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 08/06/2021 , ημέρα  Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο : «Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου για γνωμοδότηση επί αιτήματος 

                       Πολίτη»

ΘΕΜΑ 2Ο : «Ορισμός εκπροσώπου για την συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης της 

                    Διαβαθμικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου και του Δήμου 

                    Αντιπάρου για τη Συντήρηση –Επισκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου 8χ8 Δήμου 

                    Αντιπάρου.»

Ο Πρόεδρος

Φαρούπος Αναστάσιος