ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

22 Ιανουαρίου, 2021

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 26/01/2021 , ημέρα  Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο : «Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου ».

  ΘΕΜΑ 2Ο: «Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο για το έργο «Πλακοστρώσεις και Αποκαταστάσεις οδικού δικτύου οικισμού Αντιπάρου» αναδόχου ΤΕΧΝΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΤΕ.»

 ΘΕΜΑ 3Ο : «Διαγραφή χρεών Ύδρευσης.

 ΘΕΜΑ 4Ο :Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2021 βάσει του Ν. 4412/16

ΘΕΜΑ 5Ο : Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2021 βάσει του Ν.4412/16

ΘΕΜΑ6Ο : Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2021 βάσει του Ν.4412/2016.

ΘΕΜΑ 7Ο : Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2021 βάσει του Ν. 4412/2016

ΘΕΜΑ 8Ο : Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2021 βάσει του Ν. 4412/2016

ΘΕΜΑ 9Ο:«Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ ( αποσφράγιση και έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος τύπου μύλου χωρητικότητας 8 m3 .(α/α ηλεκτρονικού συστήματος 102385).

ΘΕΜΑ 10Ο «Πρόσληψη προσωπικού  με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 74 του ν. 4745/2020.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Φαρούπος Αναστάσιος