ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

22 Δεκεμβρίου, 2020

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 28/12/2020 , ημέρα  Δευτέρα και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο : «Έγκριση των πρακτικών ΝοΙ και ΝοII του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη δημόσια σύμβαση προμήθειας με

τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΥΛΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8m3»

ΘΕΜΑ 2Ο : «Έγκριση 2ΟΥ πρακτικού Δημοπρασίας για « Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αντιπάρου»  που αφορά την ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου.».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Φαρούπος Αναστάσιος