ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

23 Νοεμβρίου, 2020


Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 27/11/2020 , ημέρα  Παρασκευή και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο” : «Έγκριση 1ου πρακτικού (ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) συνοπτικού διαγωνισμού του έργου : « Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αντιπάρου ».

ΘΕΜΑ 2Ο : Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Πλακοστρώσεις και Αποκαταστάσεις οδικού δικτύου οικισμού Αντιπάρου».

ΘΕΜΑ 3Ο : «Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους  2019.»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Φαρούπος Αναστάσιος