ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

4 Νοεμβρίου, 2020

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 10/11/2020 , ημέρα  Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο” : Καθορισμός όρων για την προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΥΛΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8m3.

ΘΕΜΑ 2Ο : Α) Έγκριση διενέργειας προμήθειας με συνοπτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση της προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αντιπάρου.

Β) έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών

Γ) καθορισμός όρων διαγωνισμού 

ΘΕΜΑ 3Ο : «Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού για το Γ΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2020  » .  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Φαρούπος Αναστάσιος