ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

13 Αυγούστου, 2020

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 18/08/2020 , ημέρα  Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1ΟΜείωση τελών κοινόχρηστων χώρων σε επιχειρήσεις κατά την εφαρμογή της λήψης μέτρων για τη λειτουργία τους με ταυτόχρονη αποφυγή  της διάδοσης του κορονοιού”

ΘΕΜΑ 2Ο«Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού για το Β΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2020.» 

ΘΕΜΑ 3Ο : «Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Φαρούπος Αναστάσιος