ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

31 Ιουλίου, 2020

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 4/08/2020 , ημέρα  Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1ΟΑ)Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Αντιπάρου (Χρήση 2020-2021).

Β) Έγκριση της με αρ. 10/2019 μελέτης , τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 2Ο : «Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της γνωμοδότησης που αφορά «το δικαστικό ή /και εξώδικο συμβιβασμό και κατάργηση δίκης ή μη που αφορά την υπόθεση της από 20/11/2015 με ΑΚΔ 913/30-11-2015 αγωγής του κ. Παναγιώτη Ρούσσου του Νικολάου και της Μαριγώς κατά του Δήμου Αντιπάρου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου του η οποία έγινε δεκτή σε πρώτο βαθμό και εκδόθηκε η υπ΄αριθ. 22ΤΜ/2018 Απόφαση και κατόπιν άσκησης της με ΑΚΔ 42/2018 εφέσεως από τον εναγόμενο Δήμο Αντιπάρου εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 51/2020 τελεσίδικη Απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αιγαίου»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Φαρούπος Αναστάσιος