ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

9 Ιουλίου, 2020

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 13/07/2020 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο:Έγκριση ή μη πρακτικών διεξαγωγής δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελεσμάτων για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού ή παραλίας στις παραλίες Άγιος Σπυρίδωνας,Βαθύς Βόλος, Α΄Ψαραλυκή και Βαθύς Βόλος θαλ.μέσα.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Φαρούπος Αναστάσιος