ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

26 Μαΐου, 2020

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ              Αντίπαρος  25/05 /2020

         ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ:1313

Τ.Κ 84007

                                                                                                    ΠΡΟΣ:

                                                                                         Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αντιπάρου λαμβάνοντας υπόψη: 

  • Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
  • Την από 11 Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55),
  • Την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αρ. πρωτ. 18318/13.3.2020 το οποίο έλαβε ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ,

προσκαλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου σε συνεδρίαση δια περιφοράς, με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, την 29η ΜΑΪΟΥ του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00-14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Δήμου   για την συζήτηση και λήψη απόφασης των ακόλουθων τακτικών θεμάτων :

ΘΕΜΑ 1Ο: Έγκριση της 1ης τροποποίησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Αντιπάρου .»

 ΘΕΜΑ 2Ο :«Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού για το A΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2020.»

ΘΕΜΑ 3Ο : «Έγκριση πρακτικού 5 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της αριθμ. 3167/14-10-2019 Διακήρυξης για την Προμήθεια μηχανημάτων έργου , του Δήμου Αντιπάρου»

ΘΕΜΑ 4Ο : « Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Αντιπάρου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (ΣΤ’ Τμήμα)  που θα συνεδριάσει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εφετείου Αιγαίου (μεταβατική έδρα)κατά την  δικάσιμο στις 23-06-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ ή όποτε αυτή αναβληθεί και σύμφωνα με την αρ. Κλήσης ΚΛ1798/18-3-2020 που αφορά την με αριθμό ΑΒΕΜ ΑΓΠΡ548/1-8-2016 Προσφυγή της Ο.Ε. « ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε.» κατά του Δήμου Αντιπάρου

ΘΕΜΑ 5Ο : Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει  για την άσκηση ή μη ένδικου μέσου της εφέσεως  κατά της υπ’ αριθμόν 38/2019 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Πάρου  

ΘΕΜΑ 6Ο : : «Αποδοχή ή μη της υπ.αριθμ. ………/2020 γνωμοδότησης για την άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθμόν 38/2019 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Πάρου  (διαδικασία εργατικών διαφορών )

ΘΕΜΑ 7Ο : « Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Αντιπάρου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου (Τμήμα 2ο Τριμελές), κατά την  δικάσιμο στις 22-06-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ ή όποτε αυτή αναβληθεί και σύμφωνα με την αριθμό Α110/2020 (Α.Κ.Δ.212/2009) Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου και αφορά την με αριθμό ΑΓΩ212/30-12-2009 Αγωγή του Κωνσταντίνου Βιάζη του Πέτρου (από Κληρονόμους) κατά του Δήμου Αντιπάρου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Φαρούπος Αναστάσιος