ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

24 Απριλίου, 2020

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ              Αντίπαρος  24 /04 /2020

         ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ:960

Τ.Κ 84007

                                                                                                    ΠΡΟΣ:

                                                                                         Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αντιπάρου λαμβάνοντας υπόψη: 

 • Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
 • Την από 11 Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55),
 • Την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αρ. πρωτ. 18318/13.3.2020 το οποίο έλαβε ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ,

προσκαλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου σε συνεδρίαση δια περιφοράς, με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, την 28η Απριλίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00-14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Δήμου   για την συζήτηση και λήψη απόφασης των ακόλουθων τακτικών θεμάτων :

ΘΕΜΑ 1Ο : « Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Αντιπάρου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (ΣΤ’ Τμήμα) που θα συνεδριάσει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εφετείου Αιγαίου (μεταβατική έδρα), κατά την δικάσιμο στις 19-05-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ ή όποτε αυτή αναβληθεί και σύμφωνα με την αρ. Κλήσης ΚΛ767/19-2-2020 που αφορά την με αριθμό ΑΒΕΜ ΠΡ 95/20-4-2016 Προσφυγή της Ο.Ε. « ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε.» κατά του Δήμου Αντιπάρου.

ΘΕΜΑ 2Ο : Αίτημα παράτασης σύμβασης της εταιρείας  ‘’ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS A.E.”

ΘΕΜΑ 3Ο :Έγκριση πρακτικού 4 – συμμόρφωση με την υπ΄αρ. 414/2020 απόφαση της Α.Ε.Π.Π.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Φαρούπος Αναστάσιος

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 • Για τη δια περιφοράς λήψη απόφασης απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών του συλλογικού οργάνου.
 • Εκδίδεται η πρόσκληση συνεδρίασης με τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αποστέλλεται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση.
 • Στην πρόσκληση αναγράφονται τόπος, ημέρα και ώρα συνεδρίασης, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών.
 • Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλονται οι εισηγήσεις των θεμάτων για τα οποία θα ληφθεί απόφαση.
 • Τα συμμετέχοντα στο όργανο μέλη έχουν δικαίωμα να αποστείλουν με email την ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι δύο (2) ώρες μετά την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση.
 • Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται στο email του Δημάρχου και Πρόεδρου οικονομικής επιτροπής κ. Αναστάσιου Δημ. Φαρούου ([email protected]) με ταυτόχρονη κοινοποίηση και στο γενικό email του Δήμου Αντιπάρου ([email protected]
 • Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή μέχρι την πάροδο δύο (2) ωρών από την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση κάθε συνεδρίασης. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).
 • Μέλη που δεν διαθέτουν email μπορούν, εντός του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήματος, να ενημερώνουν για την ψήφο τους τηλεφωνικά τον πρόεδρο του οργάνου τηλ. 2284061570 και με τηλεομοιοτυπία (fax) στο 228406128.
 • Είναι προφανές ότι στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, τα στάδια της συζήτησης, πρωτολογίας και δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με τη συνήθη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.
 • Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
 • Κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τον αρμόδιο.