ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

13 Μαρτίου, 2020

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που

θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 17/03/2020 , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με

τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

ΘΕΜΑ 1 Ο : «Έγκριση πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού-

Κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και

εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης Δήμου Αντιπάρου», αριθμ. 4105/30-12-2019

Διακήρυξη, χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι»

ΘΕΜΑ 2 Ο : «Έγκριση του 1 ου ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1 ου ΑΠΕ) του έργου «

Κατασκευή Οστεοφυλακίου Δήμου Αντιπάρου αναδόχου ΤΕΧΝΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Τ.Ε.

ΘΕΜΑ 3 Ο : Διαγραφή Χρεών

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Φαρούπος Αναστάσιος