ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

19 Δεκεμβρίου, 2019

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 24/12/2019 , ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο :Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης Δήμου Αντιπάρου, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι, συνολικού προϋπ/σμού 434.000,00 €, συμπ/νου του ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Φαρούπος Αναστάσιος