ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

9 Αυγούστου, 2019


Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 12/08/2019 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο :Ενημέρωση για τον προσδιορισμό των αποκλίσεων των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 έως 31/5/2019 σωρευτικά

ΘΕΜΑ 2Ο«Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού για το Β΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2019»

ΘΕΜΑ 3Ο «Έγκριση προσωρινού αναδόχου του έργου : «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Αντιπάρου (χρήση 2019 – 2020) ».

ΘΕΜΑ 4Ο«Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την ύπαρξη η μη οδού στην περιοχή Κέδρος της Αντιπάρου κατόπιν συλλογής στοιχείων»

ΘΕΜΑ 5Ο : ««Σύνταξη 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2019 »

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Φαρούπος Αναστάσιος