ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

17 Ιουλίου, 2019

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που

θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 24/07/2019 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για τη

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με

τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

ΘΕΜΑ 1 Ο : «Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού οικονομικού έτους 2018 »

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Φαρούπος Αναστάσιος