ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

8 Μαρτίου, 2019

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 12/03/2019 , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο :«Σύνταξη 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2019»

ΘΕΜΑ 2Ο :« Έγκριση της 1ης τροποποίησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Αντιπάρου .»

ΘΕΜΑ 3Ο :«Α) Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια Μηχανημάτων του Δήμου Αντιπάρου συνολικού προϋπ/σμού δαπάνης 145.080,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Β) Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την εν λόγω προμήθεια.»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Φαρούπος Αναστάσιος