ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

14 Φεβρουαρίου, 2019

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 18/02/2019 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο : Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού για το Δ΄ τρίμηνο οικονομικού 
έτους 2018»

ΘΕΜΑ 2Ο : Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Αντιπάρου ενώπιον του 
Διοικητικού Εφετείου Αιγαίου κατά τη δικάσιμο στις 19-3-2019 ή όποτε αυτή 
αναβληθεί ,που αφορά την με αριθμό ΑΒΕΜ ΠΡ155/18-7-2011 Προσφυγή της 
Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΕΥΡΙΠΟΣ ΑΤΕ –ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Φαρούπος Αναστάσιος