Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

19 Ιουλίου, 2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 24/07/2018  , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο:  : «Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού οικονομικού έτους 2017 »

                                                     Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                        Αναστάσιος Δ. Φαρούπος