ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

11 Ιουλίου, 2018

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 16/07/2018  , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο:  «Έγκριση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης μητροπολιτικού ασύρματου δικτύου Δήμου Αντιπάρου».
ΘΕΜΑ 2Ο : «Έγκριση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την αναβάθμιση και επέκταση του μητροπολιτικού ασύρματου δικτύου του Δήμου Αντιπάρου». 
ΘΕΜΑ 3Ο : « Έγκριση δαπάνης και Διάθεση πίστωσης για τη μίσθωση μηχανημάτων που εξυπηρετούν ανάγκες πυροπροστασίας στα πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας από το Δήμο Αντιπάρου»
ΘΕΜΑ 4Ο : «Έγκριση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια χημικών για το βιολογικό καθαρισμό»
ΘΕΜΑ 5Ο : « Έγκριση δαπάνης  και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής Δημοτικού κτιρίου»
ΘΕΜΑ 6Ο : «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια Πληροφοριακής Πινακίδας .»
ΘΕΜΑ 7Ο : «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ειδών ηλεκτροφωτισμου»
ΘΕΜΑ 8Ο : «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικού για τη μονάδα αφαλάτωσης» 
ΘΕΜΑ 9Ο :«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών σύνταξης οικονομικών καταστάσεων χρήση 2015 και την παρακολούθηση εφαρμογής της διπλογραφικής λογιστικής για το έτος 2018 . 
ΘΕΜΑ 10Ο : «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών φορολογικής υποστήριξης του Δήμου» 
ΘΕΜΑ 11ο : «Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για την παρακολούθηση σεμιναρίου  μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης με τίτλο ««Δημόσιο Λογιστικό και Οικονομικές Υπηρεσίες. Καθήκοντα και Υποχρεώσεις Οικονομικής Υπηρεσίας»  
    

                                                     Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                        Αναστάσιος Δ. Φαρούπος