ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

25 Μαΐου, 2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 29/05/2018  , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο «Έγκριση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και λειτουργία του ελικοδρομίου.ΘΕΜΑ 2Ο : «Έγκριση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια χημικών και φίλτρων για τις αφαλατώσεις. ΘΕΜΑ 3Ο : « Έγκριση και Διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρολόγου για την συντήρηση των μόνιμων εγκαταστάσεων του Δήμου»ΘΕΜΑ 4Ο : «Έγκριση  και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας.»ΘΕΜΑ 5Ο : « Έγκριση και Διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών υδραυλικού για την συντήρηση των μόνιμων εγκαταστάσεων του Δήμου Αντιπάρου»ΘΕΜΑ 6Ο : «Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων για το Δημοτικό φωτισμό.»ΘΕΜΑ 7Ο :« Έγκριση και Διάθεση πίστωσης για την αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων και επούλωση λακκουβών του Δήμου Αντιπάρου»ΘΕΜΑ 8Ο «Έγκριση  και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών πολυετούς υποχρέωσης για τη μεταφορά οχημάτων του Δήμου Αντιπάρου.»ΘΕΜΑ 9Ο : «Έγκριση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την  παροχή υπηρεσιών για την αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες με τη χρήση μηχανημάτων έργου»ΘΕΜΑ 10Ο : «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών ελαιοχρωματιστή για τη συντήρηση των κτιρίων και των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αντιπάρου.» 
ΘΕΜΑ 11Ο : Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης καταβολής ποσού 2.160,00 σύμφωνα με τη υπάρ. Απόφαση  4/2017 Ειρηνοδικείο Σύρου. ΘΕΜΑ 12Ο : : «Έγκριση δαπάνης  και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αναλωσίμων ηλεκτρικών ειδών.   ΘΕΜΑ 13Ο : «Έγκριση δαπάνης  και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αποφρακτικού  μηχανήματος» ΘΕΜΑ 14Ο :«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών «συντήρησης πληροφοριακών συστημάτων». ΘΕΜΑ 15Ο : «Έγκριση δαπάνης  και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού. ΘΕΜΑ 16Ο : «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για  εργασίες ηλεκτροδότησης γεώτρησης από τη ΔΕΔΔΗΕ στη θέση Αγία Παρασκευή Αντιπάρου. ΘΕΜΑ 17Ο : «Έγκριση δαπάνης  και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης υφιστάμενης γεώτρησης. ΘΕΜΑ 18Ο : : «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για  εργασίες  ανακατασκευής αθλητικού δαπέδου καλαθοσφαίρισης στο σχολείο Αντιπάρου.» ΘΕΜΑ 19Ο : «Έγκριση δαπάνης  και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων του βιολογικού καθαρισμού επεξεργασίας λυμάτων Αντιπάρου. ΘΕΜΑ  20Ο : «Έγκριση δαπάνης  και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης. ΘΕΜΑ 21Ο:  «Έγκριση δαπάνης  και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αντλιών για την υφιστάμενη αφαλάτωση. ΘΕΜΑ 22Ο : «Έγκριση δαπάνης  και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ακανόνιστων πλακών Καβάλας.» ΘΕΜΑ 23: «Έγκριση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών που αφορά την καταπολέμηση κουνουπιών.» ΘΕΜΑ 24: «Έγκριση δαπάνης  και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια προμήθεια αυτόνομων φωτοβολταϊκών  ιστών με φωτιστικά LED» ΘΕΜΑ 25Ο : Έγκριση δαπάνης  και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια χρωμάτων. ΘΕΜΑ 26Ο  : Έγκριση δαπάνης  και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια  εξαρτημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
    

                                                     Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                        Αναστάσιος Δ. Φαρούπος