Πρόσκληση σε συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής

30 Μαρτίου, 2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 2/04/2018  , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο : «Σύνταξη 1ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018. »

                                                     Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                        Αναστάσιος Δ. Φαρούπος