Πρόσκληση σε συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής

23 Μαρτίου, 2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 26/03/2018  , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο: «Έγκριση δαπάνης και ψήφιση  διάθεσης πίστωσης υπερωριακής απασχόλησης.»

ΘΕΜΑ 2Ο : «Έγκριση  και διάθεση πίστωσης για τα οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών »

ΘΕΜΑ 3Ο : « Έγκριση και Διάθεση πίστωσης για τα Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων.

ΘΕΜΑ 4Ο : «Έγκριση  και διάθεση πίστωσης για τα οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων » .

ΘΕΜΑ 5Ο : «Λήψη απόφασης για την αποδέσμευση ποσού ΑΑΥ λόγω παραγραφής τιμολογίων-παραστατικών σε εφαρμογή των αρ.140 Ν.4270/2014 & αρ.107 Ν.2362/1995 έτους 2018.

ΘΕΜΑ 6Ο : «Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή αχρεωστήτως 

                καταβληθέντων»

ΘΕΜΑ 7Ο : Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Κατασκευή χώρου στάθμευσης Δ. Αντιπάρου.»

ΘΕΜΑ 8Ο : «Λήψη εκ νέου απόφασης για την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Κατασκευή Οστεοφυλακίου», κατόπιν της υπ΄αρ. 16228/15-03-2018 ακυρωτικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.»

ΘΕΜΑ 9Ο : « Καθορισμός τέλους κοινόχρηστων χώρων  έτους 2018 »

ΘΕΜΑ 10Ο : «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα»

ΘΕΜΑ 11Ο : «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2018 βάσει του άρθρου 221 του Ν.4412/16 » .

ΘΕΜΑ 12Ο : «Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2018 του άρθρου 221 του Ν.4412/16».

                                                     Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                        Αναστάσιος Δ. Φαρούπος