Πρόσκληση σε συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής

4 Δεκεμβρίου, 2017

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 05/12/2017 , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο : Έγκριση προσωρινού αναδόχου του έργου με τίτλο ″Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αντιπάρου (χρήση 2017-2018).

ΘΕΜΑ 2Ο : Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών υλικών, για τη μονάδα αφαλάτωσης του Δήμου.

ΘΕΜΑ 3Ο : Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υλικών, για το βιολογικό καθαρισμό επεξεργασίας λυμάτων.