πρόσκληση σε συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής

12 Σεπτεμβρίου, 2017

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 15/09/2017  , ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1ο : 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την προμήθεια εκτυπωτών και 

περιφερειακών. 

ΘΕΜΑ 2Ο :

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια               βιντεοπροβολέα 3lcd.

ΘΕΜΑ 3Ο :

«Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης για την προμήθεια  σάκων απορριμμάτων βαρέως τύπου.»

ΘΕΜΑ 4Ο :

«Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης για την προμήθεια  φίλτρων για τη λειτουργία των αντλιοστασίων του Δήμου στη θέση Λιμάνι και Σιφνέικο γιαλό».

ΘΕΜΑ 5Ο :

«Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ηλεκρολογικών  υλικών για μόνιμες εγκαταστάσεις» 

ΘΕΜΑ 6Ο :

«Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης για την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό καθαριότητας έτους 2017».

ΘΕΜΑ 7Ο :

«Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης για την προμήθεια  υλικών  καθαριότητας».

ΘΕΜΑ 8Ο :

«Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών πολυετούς υποχρέωσης για την υπηρεσία διαχείρισης στόλου οχημάτων ” i Track pro” »

ΘΕΜΑ 9Ο :

«Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών για τις «Εργασίες επισκευής και μόνωσης της οροφής Κ.Ε.Π του Δήμου Αντιπάρου».

ΘΕΜΑ 10Ο:

«Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών πολυετούς υποχρέωσης για τον έλεγχο και συντήρηση αντλιοστασίων Δήμου Αντιπάρου».

ΘΕΜΑ 11Ο :

«Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών για τις «Εργασίες συντήρησης και επισκευής Δημοτικού καταστήματος»».

ΘΕΜΑ 12Ο:

«Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών για τις «Εργασίες συντήρησης φωτισμού Λιμενικής ζώνης». 

ΘΕΜΑ 13Ο:

«Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια  ηλεκτρονικών υπολογιστών-περιφερειακών».

ΘΕΜΑ 14Ο :

Α)Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Κατασκευή Οστεοφυλακίου»

Β) Έγκριση της με αρ. 8/2017 μελέτης με αρ. πρωτ. 4178/21-08-2017, τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 15Ο :

Α)Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις οδών Αντιπάρου»

Β) Έγκριση της με αρ. 9/2017 μελέτης με αρ. πρωτ. 4178/21-08-2017, τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 16Ο :

Α)Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Κατασκευή χώρου στάθμευσης Δήμου Αντιπάρου (Χρήση 2017-2018).

Β) Έγκριση της με αρ. 7/2017 μελέτης με αρ.πρωτ. 4178/21-08-2017, τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 17Ο :

Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή αχρεωστήτως 

καταβληθέντων

ΘΕΜΑ 18Ο :

Αποδοχή δωρεάς προς χρήση ενός φορτηγού αυτοκινήτου  από το Δήμο Κερατσινίου  για τις υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου Αντιπάρου.

ΘΕΜΑ 19Ο :

Αποδοχή δωρεάς αρχιτεκτονικής μελέτης που αφορά την αναβάθμιση της εικόνας του οικισμού Αντιπάρου

ΘΕΜΑ 20Ο

Έγκριση δέσμευσης , διάθεση πίστωσης και ορισμός δικηγόρου για την ανάθεση – πληρεξουσιότητα σε δικηγόρο για υποβολή μήνυσης εκ μέρους του Δήμου Αντιπάρου.

    Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

               Αναστάσιος Δ. Φαρούπος