ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

18 Αυγούστου, 2017

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 22/08/2017 , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο : Σύνταξη 2ΗΣ αναμόρφωσης προϋπολογισμού για το έτος 2017.
ΘΕΜΑ 2Ο :Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης προϋπολογισμού για το Β΄τρίμηνο οικονομικού έτους 2017.
  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αναστάσιος Δ. Φαρούπος