ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

31 Ιουλίου, 2017

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 31/07/2017  , ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο        Έγκριση ταμειακού απολογισμού Δήμου Αντιπάρου οικονομικού έτους 2016

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Αναστάσιος Δημ.  Φαρούπος