ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

14 Ιουλίου, 2017

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 18/07/2017 , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):


ΘΕΜΑ 1ο :


«Λήψη απόφασης για την έκδοση Λογαριασμών Ύδρευσης Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 και Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 και ορισμός τέλους ύδρευσης για την πώληση νέρου σε επαγγελματίες.

ΘΕΜΑ 2Ο :
«Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για την εισφορά στο δίκτυο αειφόρων νήσων Αιγαίου και Ιονίου (ΔΑΦΝΗ) για το έτος 2017.

ΘΕΜΑ 3Ο :
Έγκριση προσωρινού αναδόχου του έργου «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Αντιπάρου ( χρήση 2017-2018).

ΘΕΜΑ 4Ο :
«Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης για την προμήθεια χημικών και φίλτρων για τη λειτουργία των αφαλατώσεων του Δήμου.»

ΘΕΜΑ 5Ο :
«Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών-εξαρτημάτων για την ομαλή λειτουργία των γεωτρήσεων του Δήμου

ΘΕΜΑ 6Ο :
«Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης για την προμήθεια μεταχειρισμένου φορτηγού οχήματος , ανοικτού τύπου ανατρεπόμενου με γερανό , πενταετίας για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου».

ΘΕΜΑ 7Ο :
«Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης για την προμήθεια Δομικών υλικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου».

ΘΕΜΑ 8Ο :
«Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης για την ερευνητική εργασία στα πλαίσια του ερευνητικού έργου «AQUANES » που αφορά μετρήσεις , δειγματοληψίας , συλλογή και επεξεργασία δεδομένων σχετικά με την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Αντιπάρου.»

ΘΕΜΑ 9Ο :
«Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης για την Τεχνική εξυπηρέτηση και Υποστήριξη της Αυτόματης Ψηφιακής Μηχανής Γραμματοσήμανσης P;itney Bowes , τύπου DM100i-050.

ΘΕΜΑ 10Ο:
«Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία καθαρισμού και συντήρησης των υφιστάμενων γεωτρήσεων του Δήμου με τη χρήση μηχανημάτων.»

ΘΕΜΑ 11Ο :
«Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης για τα έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτωεκφορτωτικά».

ΘΕΜΑ 12Ο:
«Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών πολυετούς υποχρέωσης για τις «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων αφαλάτωσης Αντιπάρου».

ΘΕΜΑ 13Ο :
«Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης για την προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών.»

ΘΕΜΑ 14Ο :
«Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών. »

ΘΕΜΑ 15Ο :
«Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη πάγιων αναγκών του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αναστάσιος Δ. Φαρούπος