ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

19 Μαΐου, 2017

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 23/05/2017 , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):


«Αποδοχή δωρεάς ακινήτων σύμφωνα με την απόφαση γενικής συνέλευσης του αγροτικού συνεταιρισμού Αντιπάρου».


Καθορισμός τιμών για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού έτους 2017

«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα »

«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την τοποθέτηση μεταλλικών πορτών στα πλαίσια της συντήρησης δημοτικών χώρων.»

«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ελαστικών για το ΚΗΙ 9857 απορριματοφόρο .»

«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών.»

«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών τυποποιημένων εξαρτημάτων για την συντήρηση των μονίμων εγκαταστάσεων του δικτύου ύδρευσης.»

«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια χημικών για την λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού Αντιπάρου».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αναστάσιος Δ. Φαρούπος