ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

8 Μαΐου, 2017

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 12/05/2017  , ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1ο :«Επιστροφές Αχρεωστήτως καταβληθέντων » 
  
ΘΕΜΑ 2Ο :«Έγκριση και διάθεση πίστωσης για ανάκληση χρηματοδότησης  ΕΣΠΑ» 
 ΘΕΜΑ 3Ο :  ΘΕΜΑ 4Ο :    ΘΕΜΑ 5Ο  «Έγκριση και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση εκπροσώπου του προγράμματος “AquaNES“» «Έγκριση δαπανών πάγιου και σταθερού χαρακτήρα και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2017 μετά από αναμόρφωση.» «Έγκριση δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2017 μετά από αναμόρφωση.»      

                         Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αναστάσιος Δ. Φαρούπος