ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

22 Φεβρουαρίου, 2017

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 28/02/2017  , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1ο :Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση της δαπάνης για τις εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Αντιπάρου . 
  
  
  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αναστάσιος Δ. Φαρούπος