«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)» Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 4/11/2015 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη

2 Νοεμβρίου, 2015

ΘΕΜΑ 1Ο Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για το έργο «Αποκατάσταση

ΧΑΔΑ στη θέση Προφήτης Ηλίας Δ. Αντιπάρου και έγκριση τεχνικής

περιγραφής.

ΘΕΜΑ 2Ο Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση σχολικών

κτιρίων κατανομή 2014.

ΘΕΜΑ 3Ο Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για τη εξόφληση του 3ου

λογαριασμού του έργου «Ανακατασκευή επικινδύνων ελαττωματικών

εργασιών οδοστρωσίας στο οδικό τμήμα ‘Περιφερειακή οδός Αντιπάρου’ του

έργου Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Κοινότητας Αντιπάρου»

ΘΕΜΑ 4Ο Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για την εξόφληση

υποστηρικτικών εργασιών για την σύνταξη της απογραφής έναρξης

σύμφωνα με τη διπλογραφική Λογιστική μέθοδο».

ΘΕΜΑ 5Ο Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για την εξόφληση παραβόλου

υπέρ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την έκδοση άδειας Εγκατάστασης και

λειτουργίας μονάδας Αφαλάτωσης.

ΘΕΜΑ 6Ο Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή Βεβαιωμένων

Οφειλών για τη Δήλωση Φόρου Εισοδήματος Ν.Π. (αρθ. 45ν.4172/130)

ΘΕΜΑ 7Ο Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης ως συμπληρωματική πράξη της

υπ΄αριθ 44Α με θέμα: «Ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για την ανανέωση της

σύμβασης για τη μεταφορά οχημάτων του Δήμου Αντιπάρου με την

Κοινοπραξία ferry- boat.» μετά από αναμόρφωση.

ΘΕΜΑ 8Ο Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων οικονομικού έτους

2015».

ΘΕΜΑ 9Ο Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για τη μίσθωση μηχανημάτων

έργου για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας και έγκριση Τεχνικής

Περιγραφής.

ΘΕΜΑ 10Ο Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για τις υπηρεσίες σχεδιασμού και

Υλοποίησης πλατφόρμας crowdfunding για το Δήμο Αντιπάρου.

ΘΕΜΑ 10Ο Συμπληρωματική απόφαση της υπ άριθμ. 9/9-3-2015 για την έγκριση και

διάθεση πιστώσεων δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αναστάσιος Δημ. Φαρούπος