Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Πέμπτη 05/09/2013 και ώρα 11:00, στο Δημοτικό Κατάστημα .

2 Σεπτεμβρίου, 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                                                                         Ημερ.30 /08/2013
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                          Αρ.Πρωτ:3282

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 

σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Πέμπτη 05/09/2013  και ώρα 11:00, στο Δημοτικό Κατάστημα ,για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

1. Σύνταξη σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αντιπάρου έτους 2013.

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου

ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ